Condicións Xerais

Obxecto e xeneralidades

As presentes Condicións de Venda regulan o uso do sitio web www.castrofiz.es (en diante «o Sitio web»), propiedade de CASTROFIZ SL (de agora en diante CASTROFIZ) con CIF 0000000X e domicilio Estrada LU-617 km. 25,3 27516 Chantada, Lugo. A través do seu sitio www.castrofiz.es, CASTROFIZ proporciona información acerca dos seus produtos e ofrece a posibilidade da súa adquisición. Debido ao contido e a finalidade do Sitio web, as persoas que queiran beneficiarse dos seus servizos deben contar coa condición de «CLIENTE», a cal adquire completando o formulario de rexistro e seguindo os pasos que CASTROFIZ posteriormente comunica a través de correo electrónico. A condición de CLIENTE supón a adhesión ás Condicións de Uso a versión publicada no momento en que se acceda ao Sitio web. En calquera caso, existen páxinas do Sitio web accesibles a persoas físicas ou xurídicas que non cheguen a rexistrarse nin inicien unha compra de produto (en diante, «USUARIOS»). Neste sentido, os USUARIOS que accedan a estas partes do Sitio web aceptan quedar sometidos aos termos e condicións recollidos nestas Condicións Xerais, na medida que iso lles poida ser de aplicación. CASTROFIZ quere facer saber aos seus CLIENTES e USUARIOS que se dirixe exclusivamente a un público maior de 18 anos e que o territorio no que acepta e distribúe pedidos é o comprendido por España, excepto Canarias, Ceuta e Melilla. Se un USUARIO estivese interesado en recibir algún artigo fora do territorio de España debería contactar con CASTROFIZ a través de calquera dos medios de contacto á súa disposición, teléfonos, formulario web ou enviando un correo a adegacastrofizsl@gmail.com, estudariamos a súa solicitude e informariámoslle respecto diso.

Información sobre produtos

As descricións dos produtos expostos no Sitio web realízanse en base á información proporcionada polos provedores de CASTROFIZ. Con todo, a información dada sobre cada produto, así como as fotografías ou vídeos relativos aos mesmos e os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase de contidos na páxina web de CASTROFIZ, son expostos en www.castrofiz.es de xeito orientativo, e as súas cores ou formas poden variar con respecto ao orixinal.

Prezos

Todos os prezos dos produtos que se indican a través da páxina web inclúen o IVE no proceso final de compra, previo pago do mesmo. Con todo, estes prezos non inclúen os gastos correspondentes ao envío dos produtos, que se detallan aparte e deben ser aceptados polo CLIENTE, previo pago do total do carriño.

Dispoñibilidade

CASTROFIZ informa o CLIENTE que o número de unidades dispoñibles mantense actualizado coa dispoñibilidade por parte dos nosos provedores. En ningún caso CASTROFIZ poñerá á venda de forma intencionada máis unidades das que dispoña. CASTROFIZ fará todo o posible por compracer a todos os seus CLIENTES na demanda dos produtos. Con todo, en ocasións, e debido a causas dificilmente controlables por CASTROFIZ como erros humanos ou incidencias nos sistemas informáticos, é posible que a cantidade finalmente servida polo provedor difira do pedido realizado por CASTROFIZ para satisfacer os pedidos dos CLIENTES. Para o suposto en que o produto non estea dispoñible despois de realizarse o pedido, o CLIENTE será informado por correo electrónico, teléfono ou outro medio que estea á súa disposición, do prazo de entrega ou da anulación total ou parcial deste. A anulación parcial do pedido debido á falta de dispoñibilidade non dá dereito á anulación da totalidade do pedido. Se por mor desta anulación o CLIENTE quere devolver o produto entregado deberá seguir o estipulado no apartado de Devolucións.

Pagos

O CLIENTE comprométese a pagar no momento que realiza o pedido. Ao prezo inicial que figure no sitio web para cada un dos produtos ofrecidos sumaráselle a tarifa correspondente aos gastos de envío pertinentes antes de realizar o pago no Sitio web. En calquera caso, dita tarifa pode ser comprobada previamente polo CLIENTE antes de formalizar a propia compra. O billete ou comprobante de compra que corresponde ao pedido de compra estará dispoñible e poderase visualizar en www.castrofiz.es na sección «A miña conta», «Pedidos». O CLIENTE deberá abonar o importe correspondente ao seu pedido mediante pago a través de tarxeta de crédito ou de débito (Visa, Mastercard, Visa Electrón e/ou outras tarxetas análogas), transferencia ou ingreso en conta en oficina de ABANCA ou domiciliación bancaria. A tarxeta coa que se faga o pago deberá ter como entidade financeira emisora a un banco ou caixa de aforros español. O pago con tarxeta realízase a través da pasarela de ABANCA cos seus protocolos de seguridade. O CLIENTE deberá notificar a CASTROFIZ calquera cargo indebido ou fraudulento na tarxeta utilizada para as compras, mediante correo electrónico ou vía telefónica, no menor prazo de tempo posible para que CASTROFIZ poida realizar as xestións oportunas.

Seguridade

CASTROFIZ conta coas máximas medidas de seguridade comercialmente dispoñibles no sector. Ademais, o proceso de pago funciona sobre un servidor seguro utilizando o protocolo SSL (Secure Socket Layer). O servidor seguro establece unha conexión de modo que a información se transmite cifrada mediante algoritmos de 256 bits, que aseguran que só sexa intelixible para o computador do CLIENTE e o do Sitio web. Desta forma, ao utilizar o protocolo SSL garántese:

  • Que o CLIENTE está a comunicar os seus datos de pago ao centro servidor de ABANCA e non a calquera outro que tentase facerse pasar por este.
  • Que entre o CLIENTE e o centro servidor de pagos (ABANCA) os datos transmítense cifrados, evitando a súa posible lectura ou manipulación por terceiros.
  • Let´ s Encrypt., unha das empresas máis importantes do mundo en emisión de certificados SSL, garante o cifrado dos datos na pasarela CECA..

Formalización de Pedidos

Unha vez formalizado o pedido, é dicir, coa aceptación das Condicións de Uso e a confirmación do proceso de compra, CASTROFIZ enviará sempre un correo electrónico ao CLIENTE confirmando os detalles da compra realizada.

Garantía de produtos adquiridos

Tódolos nosos produtos elabóranse cos máis altos estándares de hixiene, calidade e sostibilidade xunto aos nosos produtores de proximidade.
CASTROFIZ non será responsable en ningún caso cando se produzan:

  • Erros ou atrasos no acceso ao Sitio web por parte do CLIENTE á hora de introducir os seus datos no formulario de pedido, a lentitude ou imposibilidade de recepción por parte dos destinatarios da confirmación do pedido ou calquera anomalía que poida xurdir cando estas incidencias sexan debidas a problemas na rede Internet, causas de caso fortuíto ou forza maior e calquera outra continxencia imprevisible allea á boa fe de CASTROFIZ .
  • Fallos ou incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas, de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.
  • Dos erros ou danos producidos ao sitio web por un uso do servizo ineficiente e de mala fe por parte do CLIENTE.
  • Da non operatividade ou problemas na dirección de correo electrónico facilitada polo CLIENTE para o envío da confirmación do pedido.


En todo caso, CASTROFIZ comprométese a solucionar os problemas que poidan xurdir e a ofrecer todo o apoio necesario ao CLIENTE para chegar a unha solución rápida e satisfactoria da incidencia.
Así mesmo, CASTROFIZ ten dereito a realizar durante intervalos temporais definidos, campañas promocionais para promover o rexistro de novos membros no seu servizo. CASTROFIZ resérvase o dereito de modificar as condicións de aplicación da promoción, prorrogalas comunicándoo debidamente, ou proceder á exclusión de calquera dos participantes da promoción no suposto de detectar calquera anomalía, abuso ou comportamento pouco ético na participación dos mesmos.

Envíos

Entrega do produto

CASTROFIZ non realiza envíos a:
En España: Baleares, Canarias, Ceuta e Melilla.

CASTROFIZ comprométese a entregar o produto en perfecto estado na dirección que o CLIENTE sinale no formulario de pedido, e que en todo caso deberá estar comprendido dentro de España (excepto Canarias, Ceuta e Melilla). Co fin de optimizar a entrega, agradecemos ao CLIENTE que indique unha dirección na cal o pedido poida ser entregado dentro do horario laboral habitual.

CASTROFIZ non será responsable polos erros causados na entrega cando a dirección de entrega introducida polo CLIENTE no formulario de pedido non se axuste á realidade ou fosen omitidos.

CASTROFIZ informa ao CLIENTE que é posible que un mesmo pedido se divida en varias entregas distintas dependendo do tamaño.